EDAU

Hyrwyddwyr Celfyddydau

Mae Hyrwyddwyr Celfyddydau yn athrawon y celfyddydau profiadol ym myd addysg gynradd neu uwchradd, neu yn ymarferwyr y celfyddydau profiadol. Eu gwaith yw i gefnogi athrawon y celfyddydau i ddatblygu.

Delyth Staples

Delyth Staples

 • Visual Arts
 • Celf

Fel athrawes cynradd gyda dros ugain mlynedd o gyfrifoldeb cwricwlaidd mewn celf, mae gan Delyth gyfoeth o brofiadau mewn hyrwyddo’r Celfyddydau a chreadigrwydd. Mae’n gyfrifol am arwain ei hysgol yn y paratoadau ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru a chynllunio’n greadigol.

Mae Delyth yn gweithio fel athrawes ymgynghorol celf ar ei liwt ei hun, gan ddarparu gweithdai creadigol i athrawon, cymorthyddion a disgyblion. 

Hefyd, mae’n gyfrifol am gydlynu rhaglen Hyrwyddwyr Celfyddydol i Edau.

Kate Eastman

Kate Eastman

 • Celf

Fel ymarferydd Celf sydd bellach yn athrawes ysgol gynradd, mae Kate yn gyfrifol am y Celfyddydau creadigol, lle mae'n cynllunio ac yn hwyluso addysgu celf ar draws yr ysgol gyfan ac wedi bod yn allweddol wrth roi celf yng nghanol gweithgareddau ‘STEAM’.

Hefyd, mae ganddi hi flynyddoedd o brofiad mewn gweithredu cwricwlwm creadigol gan ddefnyddio Effaith Leonardo. 

Mae'r ysgol yn Arloeswr Cwricwlaidd ar gyfer y Celfyddydau mynegiannol, ac mae Kate yn chwarae rhan bwysig yn y prosiect.

Bernadette Rippon

Bernadette Rippon

 • Celf

Mae Bernadette yn athrawes ysgol uwchradd ac ymarferwr Celf. 

Mae hi wedi cael ystod o brofiadau amrywiol wrth addysgu pob oedran a gallu yn ei swyddi fel darlithydd mewn CAD, athrawes celf ac fel pennaeth dysgu yn Oriel Mostyn, Llandudno.

Peter Rees Davies

Peter Rees Davies

 • Drama

Mae'r Celfyddydau wedi bod yn greiddiol i yrfa Peter fel athro Drama mewn ysgolion uwchradd.

Mae gan Peter brofiad fel prif arholwr ar gyfer drama lefel ‘A’ CBAC ac mae wedi bod yn gynghorydd i Lywodraeth Cymru ar ddatblygu adnoddau drama.

Vickie Fleming

Vickie Fleming

 • Drama

Daw Vickie o gefndir actio proffesiynol. Naw mlynedd yn ôl sefydlodd Theatr Pigtown CIC er mwyn gweithio'n fwy effeithiol gydag addysgwyr a'r gymuned i wneud y gorau o gyfleoedd yn y celfyddydau. Trwy Theatr Pigtown mae Vickie wedi gweithio ym mhob un ond dwy o ysgolion cynradd Sir Conwy yn ogystal â llawer o'r ysgolion uwchradd, gan ddarparu gweithdai sy'n annog dysgu creadigol drwy ddrama. Mae gan y prosiectau hyn ffocws llythrennedd neu rifedd yn bennaf, gan gynnwys sgiliau wedi'u targedu drwy adrodd straeon.

Mae Vickie hefyd yn Asiant Creadigol ar gyfer cynllun Ysgolion Creadigol Cyngor Celfyddydau Cymru ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar brosiectau gyda'i ysgolion i gefnogi ac ysbrydoli athrawon er mwyn datblygu prosiectau creadigol yn barod ar gyfer y cwricwlwm newydd.  

Mae Vickie wedi gweithio gydag addysgwyr am flynyddoedd lawer ac mae ganddi ddealltwriaeth frwd o'r pwysau y mae ysgolion ac athrawon yn eu hwynebu ac mae'n gallu defnyddio dulliau amrywiol i’w cefnogi.

Sophie Howell

Sophie Howell

 • Drama

Fel Pennaeth Celfyddydau Mynegiannol a Phennaeth Drama mewn ysgol uwchradd, mae Sophie yn brofiadol iawn mewn darparu amgylchedd creadigol ar gyfer ei disgyblion. 

Mae hi hefyd yn cyfarwyddwr artistig  ar gyfer grŵp cymunedol ac yn hyrwyddo rhaglenni celf a drama.


Elin Parry

Elin Parry

 • Drama

Mae Elin yn gweithio fel Pennaeth drama mewn ysgol uwchradd ddwyieithog. Mae'r ysgol yn Arloeswr Cwricwlaidd ar gyfer y Celfyddydau mynegiannol, ac o'r herwydd, mae Elin yn gyfrifol am arwain yr athrawon drwy'r prosiect. 

Mae hi hefyd wedi bod yn Gydlynydd creadigol yn ei hysgol ac mae hyn wedi'i harwain i ddatblygu dulliau creadigol a chydweithredol fel rhan o’i CDP. 

Cwblhaodd hi radd Meistr mewn Ymarfer addysgol.

Sioned Webb

Sioned Webb

 • Cerddoriaeth

Mae gan Sioned gyfoeth o brofiadau yn gweithio ym maes Celfyddydau ac Addysg fel addysgwr, Cyfarwyddwr Artistig yng Nghanolfan William Mathias, cyfansoddwr a cherddor. 

Mae hi wedi gweithio fel Pennaeth cerddoriaeth mewn ysgolion uwchradd. 

Fel telynores, mae Sioned wedi perfformio mewn llawer o wyliau cerddorol cenedlaethol a rhyngwladol, gan gynnwys Llydaw, Gwlad Pwyl, Uzbekistan, Canada a'r Ariannin ac wedi cael gwahoddiad i gydweithio gyda grwpiau cerddorol gyda'r Inuits yng Nghanada, Cerddorfa Werin Uzbek a Cherddorfa Gamelan Indonesia. Bu ar restr fer Paul Hamlyn yn 2013 am y wobr flynyddol fel cyfansoddwr.

Mae'n arwain gweithdai cerddoriaeth a phreswylfeydd ledled Cymru a thu hwnt ac wedi cyhoeddi amryw o lyfrau, papurau addysgol ac adnoddau ar gyfer ysgolion. Mae ar ganol paratoi tri phecyn gwaith ar gyfer maes llafur newydd CBAC ar gyfer safon A a TGAU Cerddoriaeth ar hyn o bryd.

Gethin Thomas

Gethin Thomas

 • Cerddoriaeth

Athro cerdd mewn ysgol addysg arbennig yw Gethin. Mae ganddo ystod eang o brofiad yn dysgu cerddoriaeth yn y sector cynradd ac uwchradd yng Nghymru a thramor. 

Yn ogystal â gweithio fel Hyrwyddwr Celfyddydol i Edau, mae Gethin hefyd wedi darparu gweithdai cerddoriaeth gyda’r Cerddorfa Genedlaethol BBC ac wedi gweithio gyda mudiadau megis y WNO, No Fit State Circus a Ballet Cymru. Mae o hefyd wedi rhoi hyfforddiant ar addysgu cerddoriaeth i athrawon ar draws gogledd ddwyrain Cymru. 

Yn y gorffennol mae wedi cael ei enwebu ar gyfer Cyfansoddwr y flwyddyn ar gyfer Radio Cymru ac wedi perfformio ar y teledu fel cerddor, cyfeilydd a chyfansoddwr. Yn ddiweddar mae wedi gweithio fel Cyfarwyddwr cerdd i sawl prosiect ac yn arbenigo mewn cynhyrchu sioeau gyda phlant âg anghenion addysg arbennig.

Bari Gwilliam

Bari Gwilliam

 • Cerddoriaeth

Mae gan Bari brofiad o weithio o fewn y sector addysg ac fel cerddor. Fel athro mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, arweinidd adran gerddoriaeth brysur. Hefyd, mae Bari yn athro trwmped ym Mhrifysgol Bangor.

Mae’n Gyfarwyddwr Cerdd Sistema Cymru – Codi’r To, sy'n gyfrifol am gyflwyno hyfforddiant cerddoriaeth/offerynnol o fewn ysgolion cynradd. 

Fel cerddor profiadol, mae'n perfformio gydag amryw o fandiau poblogaidd Cymru. Yn ogystal â gweithio fel Hyrwyddwr Celfyddydol i Edau, mae Bari hefyd wedi darparu gweithdai cerddoriaeth i athrawon yn Awstria, Sweden a gogledd ddwyrain Cymru.

Sue Clisham

Sue Clisham

 • Cerddoriaeth

Mae Sue wedi gweithio ym myd addysg dros y 28 mlynedd diwethaf. Gan ddechrau fel athrawes ddosbarth, yna mewn nifer o swyddi rheolaethol, mae hi ar hyn o bryd yn Bennaeth ar ysgol gynradd llwyddiannus yn Sir y Fflint.

Fel cydlynydd cerddoriaeth ac fel athrawes gerdd arbenigol, mae ganddi hanes o godi safonau addysgu a dysgu, gan arwain datblygiadau cwricwlwm ysgol gyfan. 

Mae hefyd yn Arolygydd Cymheiriaid ac mae'n dod â phersbectif arweinyddiaeth a rheolaeth yr ysgol i rôl Hyrwyddwr Celfyddydol.

Jamie Jenkins

Jamie Jenkins

 • Dawns

Mae Jamie wedi datblygu ei yrfa mewn dawns gymunedol, gan weithio fel ymarferydd dawns a rheolwr prosiect yn y sector dawns cymunedol.

Tan yn ddiweddar, roedd Jamie yn ymarferydd dawns, rheolwr prosiect ac yn goreograffydd i NEW Dance, sefydliad dawns cymunedol, lle arweiniodd cwmnïau Dawns Ieuenctid Wrecsam a Sir y Fflint.

Mae Jamie hefyd yn gweithio fel darlithydd mewn Dawns Cyfoes.

Yn ogystal, mae ei brofiadau yn cynnwys gweithio fel Cydlynydd Datblygu ar gyfer Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru, gan gydlynu rhaglen i ddatblygu sgiliau dawnswyr ifanc ledled Cymru. Mae Jamie hefyd wedi cael amrywiaeth o brofiadau perfformio yn y DU a theithiau rhyngwladol.