EDAU

Amdanom Ni

Bydd y Rhwydweithiau Rhanbarthol yn cyflawni rhan bwysig o Gynnig y Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan, sy’n rhan o’r Cynllun Gweithredu Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau. Bydd y Rhwydweithiau’n gweithio gydag ysgolion, y Consortia Addysg Rhanbarthol, awdurdodau lleol a rhanddeiliaid yn sectorau addysg a’r celfyddydau a’r sectorau creadigol, diwylliannol a threftadaethol yn y pedwar rhanbarth hyn.


Dysgu creadigol drwy’r celfyddydau – cynllun gweithredu i Gymru: Mae dysgu creadigol drwy’r celfyddydau yn bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru – gan sicrhau bod creadigrwydd a’r celfyddydau wrth wraidd dysgu. Mae dysgu am y celfyddydau a diwylliant, cymryd rhan yn y celfyddydau a datblygu sgiliau creadigol ar draws y cwricwlwm wrth wraidd y gweithgaredd hwn.

Nodau dysgu creadigol drwy’r celfyddydau yw:

 • Gwella cyrhaeddiad drwy greadigrwydd;

 • Cynyddu a gwella profiadau a chyfleoedd celfyddydol mewn ysgolion;

 • Gweithredu’r tair blaenoriaeth addysg: gwella llythrennedd a rhifedd a lleihau e aith anfantais;

 • Cefnogi ein hathrawon ac ymarferwyr y celfyddydau i ddatblygu eu sgiliau.

  Rôl Edau:

  Bydd y rhwydweithiau’n cynyddu ac yn gwella profiadau a chyfleoedd celfyddydol mewn ysgolion drwy feithrin cysylltiadau rhwng:

 • Athrawon, addysgwyr a phartneriaid o’r sector addysg;

 • Ymarferwyr, sefydliadau a lleoliadau celfyddydol;

 • Sefydliadau diwylliannol a threftadaethol a lleoliadau fel amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau;

 • Darparwyr y celfyddydau awdurdodau lleol, gan gynnwys gwasanaethau cerddoriaeth;

 • Partneriaid celfyddydol a diwylliannol ym maes addysg uwch;

 • Sector y diwydiannau creadigol.

  Nodau Edau:

  • Cefnogiathrawonacymarferwyrcelfyddydoliddatblygueusgiliau;

 • Cynyddu a gwella’r cyfleoedd i athrawon a dysgwyr yn ein hysgolion i weithio gydag artistiaid a sefydliadau celfyddydol/ diwylliannol a threftadaethol;

 • Creu mwy o gyfleoedd i bobl ifanc brofi gwaith artistiaid a sefydliadau celfyddydol/diwylliannol yng Nghymru;

  Mae EDAU wedi’i reoli gan banel llywio dan arweiniad Swyddogion Datblygu’r Celfyddydau yn y chwe sir yng Ngogledd Cymru a GwE.

• Creu mwy o gyfleoedd i gyfathrebu a llunio partneriaethau rhwng ysgolion, artistiaid, sefydliadau celfyddydol/diwylliannol/ treftadaethol a chymunedau lleol.

Gweithgarwch Edau: Cyflwyno rhaglen hy orddiant: Nodi anghenion a chefnogi athrawon i roi’r cynllun dysgu creadigol newydd ar waith. Dod ag artistiaid ac athrawon ynghyd i feithrin hyder mewn creadigrwydd ac archwilio dulliau addysgu creadigol newydd. Mae EDAU yn ymrwymedig i ddylunio hy orddiant defnyddiol ac ystyrlon yn seiliedig ar anghenion go iawn.

Cyflwyno’r rhaglen Hyrwyddwyr Celfyddydau Lleol:

Mae EDAU eisoes wedi penodi Hyrwyddwyr y Celfyddydau. Eu rôl yw cefnogi ysgolion ac athrawon penodol i ddod yn fwy creadigol, nodi a rhannu arfer da a rhoi cyngor i’r prif banel ar y sefyllfa go iawn yn yr ystafell ddosbarth.

Creu cyfleoedd ar gyfer prosiectau creadigol arloesol yng Ngogledd Cymru: Mae Comisiynau Arloesi EDAU yn y Celfyddydau ac Addysg yn annog sefydliadau celfyddydol, ymarferwyr ac ysgolion i gyflawni prosiectau arloesol sy’n cynnig cyfle i ddatblygu syniadau cy rous a chynnig atebion creadigol i rai o’r heriau addysg greadigol a gai eu hwynebu nawr ac yn y dyfodol.

Creu rhwydwaith byw – drwy ddigwyddiadau rhwydwaith cy rous, y cyfryngau cymdeithasol, helpu ysgolion i gyrraedd pobl er mwyn creu cysylltiadau â sefydliadau celfyddydol/amgueddfeydd/theatrau/ orielau ac adeiladu ar y profiad creadigol yn yr ystafell ddosbarth.