EDAU

What can you create over 100 days?

Today (June 7th) MOSTYN launch the fifth edition of LLAWN Festival - MOSTYN’s annual Free Arts Weekender, revealing an initial 20 events that will take place during the LLAWN weekend returning this September 15th-17th 2017. That’s 100 days away. Enjoy free arts interventions sited across Llandudno - with performance, music, comedy, visual art, film, games, dance and surprises aplenty as LLAWN brings together international artists, local groups, schools and pink balloons to take over, explore and enjoy the town with Wales’ biggest free arts festival.

Y thema eleni yw ‘Gwelaf Greadur', sef dyfyniad o drydedd gainc y Mabinogi sy’n cysylltu’r ŵyl â thema ‘Blwyddyn y Chwedlau’ Llywodraeth Cymru. 

Felly cyn i benwythnos yr ŵyl gyrraedd mewn 100 niwrnod, mae LLAWN yn gofyn beth allwch CHI ei greu dros gyfnod o 100 niwrnod? Mae tîm LLAWN yn eich gwahodd i ymgymryd â’ch her greadigol 100 niwrnod eich hun, ei rhannu â hwy ar y cyfryngau cymdeithasol ac efallai y cewch wahoddiad hyd yn oed i gyflwyno’r casgliad o ffotograffau neu recordiadau yn LLAWN05. Dewiswch weithgaredd, efallai rhywbeth newydd sbon yr ydych wedi bod awydd rhoi cynnig arno erioed, efallai rhyw weithgaredd yr hoffech ei wella, neu rywbeth yr hoffech ei wneud o ran hwyl. Gwnewch hyn bob dydd. Tynnwch ei lun â chamera, neu ei recordio, a’i rannu â’r tîm yn LLAWN ar y cyfryngau cymdeithasol. Gallech roi cynnig ar ddysgu chwarae offeryn cerdd. Beth am dynnu llun neu ddwdl mewn llai na munud? Ysgrifennu cerdd ar nodyn post-it? Tyfu planhigyn am y tro cyntaf? Crëwch 100 golygfa. Defnyddiwch gamera i dynnu llun yr wynebau a welwch mewn gwrthrychau cyffredin. Gallech wneud rhywbeth gwahanol bob dydd gan ddefnyddio’r un ffurf. Gallech wneud yr un peth yn union bob dydd gan ailadrodd y dasg yn ddyddiol, gan gasglu 100 enghraifft o’r un syniad … chi sy’n dewis.

Ac wrth sôn am ddewis, bydd Sinema Glan Môr LLAWN yn rhan o raglen LLAWN05 a fydd yn cael ei datgelu heddiw. Bydd yn meddiannu’r Prom ar nos Sadwrn (neu’r Tabernacl os bydd tywydd garw) ac yn dangos ffilm o’ch dewis chi yn seiliedig ar thema’r ŵyl eleni sef ‘Gwelaf Greadur’… Mae’n bosibl pleidleisio nawr tan ddiwedd mis Mehefin, a dyma’r pedwar dewis :

CREATURE FROM THE BLACK LAGOON FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM JURASSIC PARK THE DARK CRYSTAL

Dewch o hyd i LLAWN ar Twitter (@llawndudno) neu Facebook.com/llawndudno lle gallwch bleidleisio.

Heddiw mae’r trefnwyr yn datgelu’r 20 digwyddiad cyntaf a fydd yn cael eu cynnal yn ystod penwythnos LLAWN. Rhai o’r uchafbwyntiau fydd LOOKOUT, perfformiad gan yr artist ANDY FIELD. Drwy weithio â disgyblion Ysgol Morfa Rhiannedd Llandudno bydd aelodau’r gynulleidfa yn cael eu gwahodd i edrych allan dros y dref ac i ystyried ei dyfodol; bydd DANIEL KITSON yn cyflwyno ei ffilm ‘It’s Always Right Now Until It’s Later’; bydd SWEET BABOO, y cerddor o Gymro, yn dychwelyd adref i Ogledd Cymru i berfformio ei SYNTHFFONIA CYMRU; bydd ROB AUTON, yr awdur a’r perfformiwr, yn cyflwyno ei gomedi ‘HAIR’; bydd yr hynod boblogaidd MR a MRS CLARK yn dychwelyd i LLAWN gyda’u perfformiad crwydrol newydd ELECTIONEERING; bydd yr anhygoel RACHEL MARS yn dod â’i sioe-theatr (awr o hyd) OUR CARNAL HEARTS i’r dref a bydd HIJINX yn dod â PIN, CURL & DYESOME draw i brom enwog Llandudno. Bydd llawer mwy yn cael ei ychwanegu at y rhaglen yn ystod yr wythnosau nesaf, ond bydd y cyhoeddiad cyntaf hwn yn sicr o godi archwaeth ar gyfer y penwythnos lloerig hwn a fydd yn llawn o gelfyddydau a digwyddiadau di-dâl yn y gyrchfan glan môr.

I’r rhai ohonoch nad ydych yn gyfarwydd â LLAWN mae hon yn ŵyl gelfyddydol ddi-dâl sy’n dathlu ac yn archwilio Llandudno drwy gelfyddyd, arteffactau, sain, comedi, perfformiadau a chyfranogiad. Drwy gydol y penwythnos gallwch archwilio’r gweithiau hyn mewn gofodau anarferol a lleoedd annisgwyl, gan gynnwys capeli Bedyddwyr; siopau gweigion; cynwysyddion llongau a’n Peiriannau Ymdrochi Fictorianaidd arbennig ni. O ran hyd, mae perfformiadau’n amrywio o eiliad fer i nifer o funudau, felly byddwch yn barod i gymryd rhan, archwilio, ymuno, dawnsio, chwilio, canu, gwneud a chael eich ysbrydoli a dod yn rhan o greadigrwydd llachar LLAWN05.

A does dim rhaid i chi aros tan fis Medi i gymryd rhan. Ar 17 Mehefin Llawn, ar y cyd â Diwylliant Gweithredu Llandudno, yn rhedeg Photomarathon Llandudno. Mae ffotomarathonau yn boblogaidd drwy Ewrop, ac mae digwyddiadau’n cael eu cynnal yn rheolaidd yn Nenmarc, yr Almaen, yr Iseldiroedd, y Weriniaeth Tsiec, Ffrainc, Rwsia ac ... ie, Caerdydd. A bellach mae CALL mewn partneriaeth â LLAWN yn dod a’r digwyddiad hwn i Landudno am y tro cyntaf un ar 17 Mehefin. Mae Ffotomarathon yn rhywbeth i bawb - y cwbl sydd ei angen arnoch yw camera (gyda cherdyn cof) neu ffôn clyfar. Cofiwch gyfarfod yn yr Hub am 10am i godi eich cerdyn mynediad ac i dderbyn y 4 pwnc cyfrinachol. Yna bydd gennych bedair awr i dynnu eich pedwar llun cyntaf yn y drefn y cânt eu rhoi. Bedair awr yn ddiweddarach, am 2pm, bydd y set nesaf o bynciau cyfrinachol yn cael eu rhyddhau. Byddant yn cynnig digon o bosibilrwydd o ran dehongliad a chreadigrwydd. Ceir marathon byrrach o 4 awr ar gyfer cystadleuwyr dan 12 oed. 

Ar ddiwedd diwrnod y Ffotomarathon ar 17 Mehefin, bydd yr holl luniau yn cael eu casglu, cyn i banel o feirniaid gyfarfod i benderfynu pwy sy’n fuddugol. Yna bydd yr holl ffotograffau - ie, POB UN OHONYNT! - yn cael eu harddangos mewn arddangosfa gyhoeddus yn rhad ac am ddim a fydd yn agor ei drysau yn LLAWN05. Addas ar gyfer : Pob oedran I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle: http://www.cultureactionllandudno.co.uk/portfolio-posts/photomarathon-llandudno/

Mae LLAWN yn croesawu sbectrwm eang o ffurfiau celfyddydol er mwyn ailddarganfod, coffáu a dathlu gorffennol Llandudno mewn ffordd eithaf unigryw; drwy gelfyddyd, pensaernïaeth, arteffactau, gweithredu/ymyrraeth, perfformio a chymryd rhan. Bydd LLAWN05 yn taflu goleuni ar yr annisgwyl, yn ailddefnyddio gofodau segur, o gysgodfannau glan môr i Beiriannau Ymdrochi Fictoraidd. Bydd yn datguddio eu hanes ac yn eu hadrodd yn greadigol, gan ailfywiogi straeon am orffennol y dref, a chanfod sut y maent yn berthnasol heddiw. Yn ystod y penwythnos, bydd preswylwyr ac ymwelwyr Llandudno fel ei gilydd yn cael arlwy o ddigwyddiadau amrywiol, o’r aruchel i’r absẃrd, a rhoddir llwyfan unigryw i artistiaid Cymreig, ac ar yr un pryd bydd Llandudno’n cysylltu’n ddiwylliannol â gweddill y byd. Prosiect oddi ar safle MOSTYN yw LLAWN05, a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Tref Llandudno ac Ystadau Mostyn, gyda chymorth Culture Action Llandudno. Cynhelir yr ŵyl yn ystod penwythnos 15 - 17 Medi mewn amrywiaeth o leoliadau ym mhob rhan o Landudno. I gael rhagor o wybodaeth a manylion y rhaglen wrth iddi gael ei chyhoeddi ewch i wefan yr Ŵyl www.llawn.org.